Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienie wstępne.

§1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1907z późn. zm.) Comec Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Pabianicach, ul. Lutomierska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766529, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 731-206-38-47, REGON 382329132, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.comec.pl.
 2. Pojęcie „Użytkownika”oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

§3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie, a przede wszystkim zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)o ochronie danych osobowychoraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219z późn. zm.).

§4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca - Comec Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Pabianicach , ul. Lutomierska 46. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Wykonawcą również pod numerem telefonu: +48 42 227 58 10 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnionew szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi przewozowe na rzecz Wykonawcy:

- UPS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, NIP 5221004200, REGON 010771280,

- FedEx Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, NIP 526-10-05-306, REGON 010612250,

  1. świadczącym usługi hostingu Sklepu na rzecz Wykonawcy:
   Ogicom Spider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. ABPA Antoniego Baraniaka 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410900, NIP 7811720476, REGON 634407251;

§5

Użytkownik ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania usunięcia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

§6

 1. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz zawarcia, wykonania i rozwiązania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy, a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy.
 2. Powyższe dane mogą być wykorzystane również w celach marketingowych.Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody określonej w § 7 poniżej, dane osobowe przechowywane są do czasu odwołania tej zgody. 

§7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§8

 1. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać ujawnione upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 2. Wykonawca nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi  do  Prezesa  Urzędu   Ochrony   Danych  Osobowych, gdyuzna, żeprzetwarzaniejego danychosobowychnarusza przepisy.

III. Pliki cookies.

§9

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
 2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§10

 1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu. 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V.  Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§13

Wykonawca stosuje odpowiednie, zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§14

Użytkownik nie ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§15

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.comec.pl/polityka-prywatności-i-plików-cookies.html oraz w siedzibie Wykonawcy.